fbpx

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri nákupe tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.annarekoucing.sk.

Predávajúci:

AR MUSIC s.r.o.
Dunajská 40,
811 08 Bratislava

IČO: 47 187 930
DIČ: 2023852281

Bankové spojenie: FIO banka, č. ú.: 2200433678/8330.
Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo: 89805/B v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Predávajúci na stránke ankarepkova.sk poskytuje na predaj nasledovné typy produktov:

  1. online produkt – elektronická kniha (tzv. e-book), audio nahrávka alebo prístup k online kurzu.
  2. vstupenku na seminár – vstupenku na stretnutie, seminár alebo workshop za účelom vzdelávania sa.
  3. vstupenku na koncert alebo predstavenie
  4. fyzický produkt – CD/DVD nosič.
  5. členstvo v zbore
  6. súkromná alebo online hodina spevu/hlasového koučingu

2. Objednávka produktu a platba

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami a prípadnou objednávkou, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Platby možno vykonávať 3 spôsobmi:

  1. bankovým prevodom s uvedením variabilného symbolu
  2. cez platobnú bránu spoločnosti 24Pay
  3. na dobierku

Pri každej objednávke sú dostupné len niektoré platobné metódy na základe typu produktu, ktorý si kupujúci objednáva.

3. Cena produktu

Ceny uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania produktu. Kupujúci dostane produkt za cenu platnú v okamžiku objednania. Spoločnosť AR MUSIC s.r.o. nie je platcom DPH, ceny sú konečné, uvedené bez DPH. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, resp. účet platobnej brány 24Pay alebo dobierkou. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom prístup k online produktu.

V prípade vstupeniek na koncert alebo seminár je účastníkovo meno pripísané na zoznam hostí a pri vstupe na koncert alebo seminár v deň jeho konania sa ohlási na základe mena, ktoré bolo uvedené v objednávke.

V prípade fyzických produktov, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky. V prípade, že produkt je na sklade, zaväzuje sa predávajúci dodať produkt kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené tým, že produkt nie je na sklade alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho.

Produkt je doručovaný kupujúcemu slovenskou poštou.

5. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlásť, pokiaľ nie je uvedené inak priamo pri danom produkte.

6. Záručné podmienky a reklamácie

Nasledovné záručné podmienky sú platné iba na fyzický produkt. Pre tento produkt platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo produkt vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia produktu, pokiaľ bol produkt objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie produktu predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol produkt zakúpený. V prípade vrátenia produktu sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Na reklamáciu produktu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

V prípade nákupu cez platobnú bránu 24pay. sa reklamácia riadi nasledovným postupom:

1) Predávajúci si od kupujúceho vyžiada potrebné údaje k riešeniu reklamácie.

2) Kupujúci poskytne tieto údaje spoločnosti 24pay., ktorá na základe predložených údajov vykoná šetrenia na overenie oprávnenosti reklamácie.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím produktu.

7. Storno podmienky

Objednávku po zaplatení môžete stornovať v niektorých prípadoch a storno podmienky sú pre jednotlivé typy produktov nasledovné:

8. Podmienky používania online produktov

Kupujúci sa zaväzuje uchovávať online produkty v jeho súkromí a zabrániť ich šíreniu. V prípade, že predávajúci akýmkoľvek spôsobom zistí, že kupujúci úmyselne šíri zakúpený produkt, vyhradzuje si právo odobrať prístupové údaje kupujúcemu v prípade, ak produktom je online kurz.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného produktu uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.3.2015. Upravené boli dňa 7.10.2023.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.